Skip to main content

Odstąpienie

Polityka odstąpienia dla klientów

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin ten wynosi czternaście dni od dnia, w którym Kontrahent lub wskazana przez niego osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas poinformować, JeTaSo GmbH, Höhenweg 17, 49170 Hagen a.T.W., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. +49 (0) 5245 926 47 00, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Następstwa odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku Państwo nie zostają obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś produkty, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

produkty należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz produkt przed upływem czternastu dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Klient jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości produktów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z produktami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania produktów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania dla następujących umów:

  • Umowy na dostawę zapieczętowanych produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz)

Do
JeTaSo GmbH
Höhenweg 17
49170 Hagen a.T.W.
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Tel-Nr. +49 (0) 5245 926 47 00

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas na zakup następujących produktów - zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*)

Nazwa klienta (-ów)
Adres klienta (-ów)
Podpis klienta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić


Polityka odstąpienia dla partnerów handlowych

Użytkownik rejestruje się w JETASO jako przedsiębiorca, a nie jako konsument, w związku z czym nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Niemniej jednak JETASO przyznaje Państwu następujące dobrowolne, 14-dniowe umowne prawo odstąpienia od umowy.

Dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik może odwołać swoje oświadczenie umowne w formie tekstowej (listownie lub pocztą elektroniczną) w ciągu 14 dni bez podania przyczyn na adres lub adres e-mail podany w § 1. Okres ten rozpoczyna się z chwilą przekazania zgłoszenia partnerskiego. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy wysłać odwołanie w odpowiednim czasie (decyduje data stempla pocztowego lub e-maila).

Następstwa odstąpienia

Po odstąpieniu od umowy można zwrócić JETASO wszystkie nieotwarte i nadające się do dalszej sprzedaży produkty oraz inne płatne usługi uzyskane jako partner za zwrotem pełnej kwoty płatności. Powrót musi odbyć się na koszt i ryzyko partnera. Po otrzymaniu zwróconych produktów i sprawdzeniu ich pod kątem braku wad, nienaruszalności i możliwości ponownego użycia, cena zakupu zostanie zwrócona w 100%.

Partner może ponownie zarejestrować się w JETASO za pośrednictwem innego sponsora po unieważnieniu poprzedniego stanowiska. Warunkiem koniecznym jest, aby odwołanie partnera z poprzedniego stanowiska miało miejsce co najmniej 12 miesięcy temu, a odwołujący partner nie wykonywał w tym czasie żadnych czynności na rzecz JETASO.