Skip to main content

Ogólne Warunki dla Partnerów

Ogólne warunki umowy z partnerami

Wstęp /Zasady etyczne

W imieniu naszej firmy chcielibyśmy powitać Cię jako nowego partnera handlowego (dalej partnera) i życzyć Ci jak najlepszych sukcesów w Twojej działalności jako niezależnego partnera firmy JeTaSo GmbH, Höhenweg 17, 49170 Hagen a.T.W., reprezentowanej przez jej dyrektorów zarządzających, panią Figen Sommer, pana Stefana Sommer i pana Woutera J. Peters, wszyscy rezydenci tego miejsca (dalej: JETASO), a przede wszystkim dużo przyjemności w dystrybucji naszych produktów. W dystrybucji naszych produktów i w kontaktach z innymi ludźmi na pierwszym planie zawsze stawiamy przyjazność i bezpieczeństwo dla konsumentów, szacunek, uczciwą współpracę między sobą, jak również w całym środowisku marketingu sieciowego, imprez sprzedażowych lub innej sprzedaży bezpośredniej, a także przestrzeganie prawa i dobrych obyczajów.

Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami etycznymi oraz z naszymi Ogólnymi warunkami umowy z partnerami, a także o uczynienie z tych wytycznych codziennej zasady przewodniej przy wykonywaniu swojej działalności.

Zasady etyczne w kontaktach z klientami

 • Nasi partnerzy udzielają klientom uczciwych i szczerych porad oraz wyjaśniają wszelkie nieporozumienia dotyczące produktów, możliwości biznesowych lub innych stwierdzeń poczynionych podczas konsultacji.
 • Na początku rozmowy handlowej partnerzy przedstawiają się w kontaktach osobistych i telefonicznych z klientem zgodnie z prawdą i bez uprzedniego pytania z imienia i nazwiska jako partnerzy JETASO. Na początku rozmowy handlowej powinni oni również ujawnić cel biznesowy swojej wizyty lub rozmowy telefonicznej oraz jasno określić, jakie produkty lub usługi mają być oferowane.
 • Na prośbę konsumenta rezygnuje się z rozmowy handlowej, odkłada się rozmowę na później lub w przyjazny sposób przerywa się rozpoczętą rozmowę.
 • Partnerzy nigdy nie powinni zachowywać się w sposób natrętny. W szczególności wizyty i kontakty telefoniczne odbywają się w rozsądnych godzinach, chyba że klient wyraźnie zażądał inaczej. Partnerzy będą dzwonić do klienta w celach reklamowych wyłącznie za jego uprzednią wyraźną zgodą. Należy podać numer telefonu osoby dzwoniącej.
 • Podczas kontaktu partner informuje klienta o wszystkich kwestiach związanych z oferowanymi produktami oraz - na życzenie konsumenta - o możliwościach sprzedaży.
 • Wszystkie informacje o produktach muszą być wyczerpujące i zgodne z prawdą. Partnerowi nie wolno w jakiejkolwiek formie składać wprowadzających w błąd oświadczeń lub nawet obietnic dotyczących produktów.
 • Partner nie może wysuwać jakichkolwiek twierdzeń dotyczących produktów, ich cen lub warunków umowy, jeśli nie zostały one zatwierdzone przez JETASO.
 • Partnerzy będą odwoływać się do listów polecających, wyników testów lub innych osób w celach biznesowych wobec klienta tylko wtedy, gdy są one autoryzowane zarówno przez podmiot udzielający referencji, jak i JETASO, muszą być dokładne i nie mogą być nieaktualne. Listy polecające, testy i osobiste referencje również muszą być zawsze związane z zamierzonym celem.
 • Klient nie będzie nakłaniany do zakupu produktów wątpliwymi i/lub wprowadzającymi w błąd obietnicami, ani obietnicami specjalnych korzyści, jeśli korzyści te są związane z przyszłymi, niepewnymi sukcesami. Partnerzy powstrzymają się od wszelkich działań, które mogłyby skłonić klienta do przyjęcia złożonej oferty jedynie w celu wyświadczenia dostawcy osobistej przysługi, zakończenia niechcianej rozmowy lub skorzystania z korzyści, która nie jest przedmiotem oferty lub okazania wdzięczności za udzielenie takiej korzyści.
 • Partner nie może ujawniać informacji dotyczących swojego wynagrodzenia lub potencjalnego wynagrodzenia innych partnerów. Ponadto partner nie może gwarantować, obiecywać ani w inny sposób podsycać oczekiwań dotyczących wynagrodzenia.
 • Partnerzy powinni brać pod uwagę osoby niedoświadczone w biznesie i w żadnym wypadku nie powinni wykorzystywać ich wieku, choroby lub ograniczonej zdolności rozumienia w celu nakłonienia ich do zawarcia umowy.
 • W przypadku kontaktów z tak zwanymi słabymi społecznie lub obcojęzycznymi grupami ludności partnerzy powinni zwracać należytą uwagę na ich możliwości finansowe oraz zdolność pojmowania i rozumienia języka, a w szczególności powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby skłonić członków takich grup do składania zamówień nieodpowiadających ich sytuacji.

Zasady etyczne w kontaktach z partnerami

 • Partnerzy zawsze traktują siebie nawzajem fair i z szacunkiem. Powyższe dotyczy również kontaktów z partnerami innych konkurentów lub innych firm marketingu sieciowego, firm zajmujących się imprezami sprzedażowymi lub sprzedażą bezpośrednią.
 • Nowi partnerzy są rzetelnie informowani o swoich prawach i obowiązkach. Należy pominąć informacje o ewentualnych możliwościach sprzedaży i przejęć.
 • Nie można składać żadnych ustnych zapewnień dotyczących produktów i usług JETASO.
 • Partnerom nie wolno kusić partnerów z innych firm. Ponadto partnerzy nie mogą nakłaniać innych partnerów do zmiany sponsora w ramach JETASO.
 • Zobowiązania wynikające z poniższych Ogólnych Warunków Umownych z Partnerami muszą być zawsze przestrzegane jako zasady etyczne.

Zasady etyczne w kontaktach z innymi firmami

 • Partnerzy JETASO zawsze postępują uczciwie i rzetelnie wobec innych konkurentów lub innych firm działających w sektorze marketingu sieciowego, imprez sprzedażowych lub innej sprzedaży bezpośredniej.
 • Zabronione jest systematyczne pozyskiwanie partnerów z innych firm.
 • Zabronione są dyskredytujące, wprowadzające w błąd lub nieuczciwe wypowiedzi porównawcze dotyczące produktów lub systemów dystrybucji innych firm.

Po przedstawieniu niniejszych zasad etycznych naszej firmy, chcielibyśmy zapoznać Państwa z Ogólnymi warunkami umowy z partnerami JETASO.

§ 1. Zakres obowiązywania

(1) Poniższe Ogólne warunki umowy z partnerami stanowią integralną część każdej umowy partnerskiej pomiędzy firmą JeTaSo GmbH, Höhenweg 17, 49170 Hagen a.T.W., reprezentowaną przez jej dyrektorów zarządzających, panią Figen Sommer, pana Stefana Sommer i pana Woutera J. Peters, wszyscy rezydenci tego miejsca (dalej: JETASO), kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a partnerem niezależnym i prowadzącym działalność gospodarczą. Stanowi ona podstawę wspólnych, uczciwych i udanych relacji biznesowych.

(2) JETASO świadczy swoje usługi wyłącznie na podstawie niniejszych warunków.

§ 2. Przedmiot umowy

(1) JETASO jest firmą, która poprzez koncepcję sprzedaży bezpośredniej sprzedaje wysokiej jakości produkty do pielęgnacji paznokci, produkty kosmetyczne oraz inne usługi konsumenckie i użytkowe, w szczególności z sektora zdrowia, urody i stylu życia (dalej: produkty). Partner odsprzedaje produkty na rzecz JETASO według własnego wyboru, tak aby w tym przypadku zapewnienie odsprzedaży produktów stanowiło podstawę działalności partnera lub pośredniczy w sprzedaży produktów jako pośrednik, tak aby w tym przypadku zapewnienie pośrednictwa w sprzedaży produktów stanowiło podstawę działalności partnera. W przypadku tej działalności nie jest konieczne, aby partner ponosił wydatki finansowe poza roczną opłatą licencyjną (zob. § 6), aby kupował/pozyskiwał minimalną liczbę produktów lub innych usług od JETASO lub aby rekrutował innych partnerów. Wymagana jest jedynie rejestracja. Za swoją działalność partner otrzymuje odpowiednią marżę od różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży z tytułu odsprzedaży produktów klientom końcowym lub prowizję zgodnie z § 14 za pośrednictwo w sprzedaży produktów klientom końcowym, klientom premium lub innym partnerom ze swojego zespołu partnerów handlowych za pośrednictwem sklepu internetowego JETASO dla klientów premium (wszyscy wyżej wymienieni klienci są dalej zwani łącznie "klientami").

(2) Ponadto istnieje możliwość, ale nie obowiązek, rekrutowania innych partnerów. Za to działanie partner rekrutujący otrzyma odpowiednią prowizję od obrotu produktami zrekrutowanego partnera, jeśli osiągnie on wymagane kwalifikacje. Jednak za samo zgłoszenie nowego partnera nie jest wypłacana prowizja. Wysokość prowizji oraz sposób jej wypłaty określa obowiązujący w danym czasie plan wynagrodzeń.

(3) Po udanej rejestracji JETASO udostępnia partnerowi, oprócz szkoleń i spersonalizowanych narzędzi reklamowych, Backoffice wraz z Landing Page z prawem do użytkowania w rozumieniu § 6 (1), co umożliwia partnerowi między innymi stały, aktualny i kompleksowy wgląd w jego sprzedaż, należne prowizje, rozliczenia oraz rozwój zespołu partnerów handlowych, a także możliwość nabycia przez partnera zestawu startowego, do którego nie jest on zobowiązany.

§ 3. Ogólne wymogi dotyczące zawarcia umowy

(1) Zawarcie umowy jest możliwe z korporacjami, spółkami osobowymi lub osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat i są przedsiębiorcami posiadającymi zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (np. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej), o ile jest wymagane. Klienci nie mają możliwości zawarcia umowy. Na jedną osobę fizyczną, spółkę osobową (np. GbR, OHG, KG) i spółkę kapitałową (np. AG, GmbH, Ltd.) przypada tylko jedno zgłoszenie partnerskie, podobnie jak osoba fizyczna nie może zarejestrować się dodatkowo jako wspólnik spółki osobowej czy też kapitałowej lub w inny sposób pośrednio kilka razy.

(2) W przypadku składania zgłoszenia partnerskiego przez spółkę kapitałową należy przedłożyć w kopii odpowiedni wyciąg z rejestru handlowego dotyczący rejestracji, jak również numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku jego braku - kopię numeru podatkowego. Wszyscy partnerzy oraz, w stosownych przypadkach, partnerzy partnerów, jeśli partner jest jednocześnie spółką kapitałową lub osobową, muszą być wymienieni z nazwiska, mieć ukończone 18 lat i podpisać wniosek. Każdy z partnerów jest osobiście odpowiedzialny wobec JETASO za działalność spółki.

(3) W przypadku spółek osobowych należy przedłożyć w kopii odpowiedni wyciąg z rejestru handlowego dotyczący rejestracji oraz numer podatkowej identyfikacyjny (NIP) - jeśli jest dostępny. Wszyscy partnerzy oraz, w stosownych przypadkach, partnerzy partnerów, jeśli partner jest jednocześnie spółką kapitałową lub osobową, muszą być wymienieni z nazwiska, mieć ukończone 18 lat i podpisać wniosek. Każdy z partnerów jest osobiście odpowiedzialny wobec JETASO za działalność spółki osobowej.

(4) Przy użyciu formularzy zamówień lub zleceń zakupu, uznaje się je za część umowy.

(5) Partner może zarejestrować się przez Internet w JETASO w celu rozpoczęcia działalności w charakterze partnera. Podczas rejestracji partner zobowiązany jest do kompletnego i prawidłowego wypełnienia wniosku partnerskiego, a następnie przesłania go do JETASO w podany sposób. Ponadto partner przyjmuje niniejsze Ogólne warunki umowy do wiadomości i akceptuje je jako integralną część umowy poprzez aktywne zaznaczenie odpowiedniego pola.

(6) JETASO zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków partnerskich według własnego uznania bez podania uzasadnienia.

(7) W przypadku naruszenia obowiązków określonych w punktach 1-3 i 5 zdanie 2 JETASO ma prawo rozwiązać umowę partnerską bez wypowiedzenia i bez uprzedzenia. Ponadto JETASO wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

§ 4. Status partnera jako przedsiębiorcy

(1) Partner prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i jako niezależny przedsiębiorca. W związku z tym strony uzgadniają, że partner będzie początkowo działał w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie jest on ani pracownikiem, ani agentem handlowym, franczyzobiorcą lub pośrednikiem JETASO. Nie istnieją żadne cele dotyczące obrotów, akceptacji ani innych zobowiązań dotyczących działalności. Z wyjątkiem zobowiązań wynikających z umowy, partner nie podlega żadnym instrukcjom JETASO i ponosi pełne ryzyko biznesowe związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w tym obowiązek ponoszenia wszystkich kosztów działalności. Partner musi założyć i prowadzić działalność gospodarczą - jeśli konieczne- zgodnie z zasadą rozważnego przedsiębiorcy, co obejmuje również - jeśli konieczne - prowadzenie własnego biura lub miejsca pracy zarządzanego zgodnie z zasadą rozważnego przedsiębiorcy.

(2) Jako niezależny przedsiębiorca, partner jest odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych, w tym wymogów prawa podatkowego i socjalnego (np. uzyskanie numeru identyfikacyjnego NIP lub zgłoszenie swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego, a także za uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności handlowej, jeśli jest ono wymagane). W związku z tym partner zapewnia, że należycie odprowadzi podatek w swoim miejscu zamieszkania od wszystkich dochodów z prowizji uzyskanych w trakcie działalności na rzecz JETASO. JETASO zastrzega sobie prawo do potrącenia z uzgodnionej prowizji odpowiedniej kwoty na poczet podatków i opłat lub do żądania odszkodowania lub zwrotu wydatków poniesionych przez JETASO w związku z naruszeniem powyższych wymogów, chyba że Partner nie jest odpowiedzialny za szkodę lub wydatek. JETASO nie odprowadza za partnera żadnych składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4a. Status krajów

(1) JETASO zastrzega sobie prawo do nadania krajom/terytoriom, w których partnerzy zwracają się do klientów na podstawie niniejszej umowy, określonego statusu, z którym wiążą się odrębne prawa i obowiązki dla partnera; odpowiedni aktualny status kraju można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej JETASO. W tym celu JETASO może wyznaczyć następującą kwalifikację:

a) Status kraju A

Kraje o statusie "Kraj A" reprezentowały rynek oficjalnie otwarty przez JETASO. Zaklasyfikowanie kraju do kategorii "Kraj o statusie A" następuje po osiągnięciu przez JETASO minimalnego łącznego obrotu w wysokości 20 000,- EUR w okresie 3 kolejnych miesięcy. Partnerzy, którzy chcą obsługiwać klientów w kraju o statusie "Kraj A", są uprawnieni do bezpośredniej odsprzedaży produktów oraz polecania produktów za pośrednictwem sklepu internetowego JETASO dla klientów premium. Ponadto partnerzy z krajów o statusie "kraju A" otrzymują następujące usługi: Tickets und Happy Lexika w języku lokalnym; strona internetowa, Backoffice, magazyn kariery i broszura z planem kariery w języku lokalnym (drukowana i cyfrowa); książka "W 30 dni Network Marketing Professional" w języku lokalnym (wersja drukowana).

b) Status kraju B

Kraje o "statusie kraju B" nie są rynkami oficjalnie otwartymi przez JETASO. Status kraju B przyznawany jest krajom, w których JETASO osiąga łączny miesięczny obrót do 20 000,- EUR. Partnerzy, którzy chcą obsługiwać klientów w kraju o "statusie kraju B", nie są uprawnieni do bezpośredniej odsprzedaży produktów, ale mogą jedynie polecać produkty za pośrednictwem sklepu internetowego JETASO dla klientów premium. Ponadto partnerzy z krajów o "statusie kraju B" otrzymują następujące usługi: tickets w języku angielskim, Happy Lexika w języku lokalnym; strona internetowa, Backoffice, magazyn o karierze i broszura z planem kariery w języku lokalnym (tylko w wersji cyfrowej); książka "W 30 dni Network Marketing Professional" w języku lokalnym (wersja drukowana).

(2) Nadanie statusu kraju, jak również zmiana raz nadanego statusu kraju zależy wyłącznie od decyzji JETASO; w szczególności partnerowi nie jest uprawniony do nadania danemu krajowi określonego statusu kraju.

(3) JETASO zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań dotyczących nadawania statusu kraju, a także treści poszczególnych statusów krajów.

§ 5. Instrukcja dobrowolnego odstąpienia od umowy

Rejestrujesz się w JETASO jako przedsiębiorca, a nie jako klient, w związku z czym nie przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Niemniej jednak JETASO przyznaje Tobie następujące dobrowolne, 14-dniowe umowne prawo odstąpienia od umowy.

Dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy

Możesz odwołać swoje oświadczenie umowne w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn w formie tekstowej (listownie lub pocztą elektroniczną) na adres lub adres e-mail podany w § 1. Okres ten rozpoczyna się z chwilą przekazania zgłoszenia partnerskiego. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy wysłać odwołanie w odpowiednim czasie (decyduje data stempla pocztowego lub e-maila).

Następstwa odwołania

Po odstąpieniu od umowy możesz zwrócić JETASO wszystkie nieotwarte i nadające się do dalszej sprzedaży produkty oraz inne odpłatne usługi zakupione jako partner za zwrotem pełnej kwoty dokonanych za nie płatności. Powrót musi odbyć się na koszt i ryzyko partnera. Po otrzymaniu zwróconych produktów i zbadaniu ich pod kątem braku wad, nienaruszalności i możliwości odsprzedaży, cena zakupu zostanie zwrócona w 100 %.

Partner może ponownie zarejestrować się w JETASO za pośrednictwem innego sponsora po unieważnieniu poprzedniego stanowiska. Warunkiem koniecznym jest, aby odwołanie partnera z poprzedniego stanowiska miało miejsce co najmniej 12 miesięcy temu, a odwołujący partner nie prowadził w tym czasie żadnych działań na rzecz JETASO.

§ 6. Korzystanie z Backoffice i Landing Page/ opłata licencyjna

(1) Z chwilą rejestracji partner nabywa prawo do korzystania z udostępnionego mu Backoffice i Landing Page (niemodyfikowalnej replikowanej strony internetowej) przez okres pierwszych 12 miesięcy, pod warunkiem uiszczenia opłaty.

(2) Prawo do korzystania z Backoffice i Landing Page udostępnionych partnerowi jest prostym, niezbywalnym prawem do korzystania z konkretnego Backoffice i Landing Page; partner nie ma prawa do zmiany, edycji lub innego przeprojektowania Backoffice i Landing Page ani prawa do udzielania sublicencji.

(3) Za korzystanie, jak również za utrzymanie, administrację, wsparcie i opiekę nad Backoffice i Landing Page JETASO pobiera roczną opłatę licencyjną, która wynosi 39,00 EUR netto.

§ 7. Obowiązki partnera

(1) Partner jest zobowiązany do ochrony swoich osobistych haseł i danych identyfikacyjnych przed dostępem osób trzecich oraz do niezwłocznego zgłaszania JETASO zmian danych zawartych w umowie.

(2) Partnerowi zabrania się naruszania prawa konkurencji, naruszania praw JETASO, jej partnerów, firm sproduktzyszonych lub innych osób trzecich, nękania osób trzecich lub naruszania obowiązującego prawa w jakikolwiek inny sposób, jak również zabrania się jakichkolwiek wypowiedzi o charakterze politycznym, religijnym lub dyskryminującym. W szczególności obowiązuje również zakaz niedozwolonej reklamy telefonicznej oraz wysyłania niezamówionych i niezaakceptowanych przez odbiorców reklamowych wiadomości e-mail, reklamowych faksów lub reklamowych wiadomości tekstowych (spamu), a także spamu w mediach społecznościowych i innych niedozwolonych form wiadomości.

(3) Specjalne wytyczne dotyczące reklamy

(a) Partner ma prawo podawać jedynie prawdziwe informacje o swoich dochodach lub możliwościach zarobkowych w JETASO, a nie umieszczać własne dochody na pierwszym planie reklamy. Zabrania się reklamowania swojej działalności na rzecz JETASO lub wykorzystywania czeków, wyciągów z konta lub innych działań reklamujących dochody, jak również chwalenia się swoim bogactwem i/lub wykorzystywania "symboli statusu" (np. luksusowych samochodów, domów lub zegarków) w materiałach reklamowych podczas rekrutacji nowych partnerów. Należy raczej zawsze wyraźnie podkreślać potencjalnym partnerom w trakcie rozmów inicjacyjnych, że uzyskanie dochodu jest możliwe tylko dzięki bardzo intensywnej i ciągłej pracy.

(b) W ramach działań sprzedażowych i marketingowych nie wolno symulować prowizji rozumianych jako " nagroda" lub innych prowizji w związku z samą rekrutacją nowego partnera lub w inny sposób podejmować działań stwarzających pozory, że reklamowany system dystrybucji jest nielegalnym systemem dystrybucji, a mianowicie nielegalnym progresywnym programem piramidowym lub piramidą finansową lub w inny sposób oszukańczym systemem dystrybucji. Nie należy stwarzać wrażenia, że zakup produktów jest konieczny, aby partner mógł działać na rzecz JETASO.

(c) Działania sprzedażowe i marketingowe nie mogą być skierowane do osób małoletnich lub niedoświadczonych i w żadnym wypadku nie mogą wykorzystywać ich wieku, choroby lub ograniczonej zdolności rozumienia w celu nakłonienia klientów do zawarcia umowy. W przypadku kontaktów z tak zwanymi słabymi społecznie lub obcojęzycznymi grupami ludności partnerzy powinni odpowiednio uwzględnić ich możliwości finansowe oraz zdolność rozumienia i pojmowania języka, a w szczególności powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby skłonić członków takich grup do składania zamówień nieodpowiadających ich sytuacji.

(d) Nie wolno podejmować żadnych działań sprzedażowych i marketingowych, które są niewłaściwe, nielegalne lub niebezpieczne, a także wywierających nadmierną presję na wybranych konsumentów.

(e) Partnerzy będą odwoływać się do referencji, wyników testów, referencji lub innych osób w celach biznesowych wobec konsumenta tylko wtedy, gdy są one oficjalnie autoryzowane zarówno przez dostawcę referencji, jak i JETASO oraz gdy są trafne i nie zdezaktualizowane. Listy polecające, testy i osobiste referencje muszą być zawsze związane z zamierzonym celem.

(f) Konsument nie będzie nakłaniany do zakupu produktów przez wątpliwe i/lub wprowadzające w błąd obietnice, ani przez obietnice specjalnych korzyści, jeśli korzyści te są związane z przyszłymi, niepewnymi sukcesami. Partnerzy będą powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby skłonić konsumenta do przyjęcia oferty złożonej jedynie w celu wyświadczenia dostawcy osobistej przysługi, zakończenia niechcianej rozmowy lub skorzystania z korzyści, która nie jest przedmiotem oferty, lub okazania wdzięczności za udzielenie takiej korzyści.

(g) Partner nie może oświadczać, że plan wynagrodzeń lub produkty JETASO zostały zatwierdzone, autoryzowane lub poparte przez jakikolwiek organ rządowy lub uznane za zgodne z prawem przez jakąkolwiek firmę prawniczą.

(h) Ze względu na surowe przepisy dotyczące reklamy suplementów diety i produktów kosmetycznych należy korzystać wyłącznie z materiałów promocyjnych oferowanych na stronie internetowej JETASO, w Backoffice lub w innych miejscach. Klientom poddawanym obecnie leczeniu, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem. W trakcie działań i reklam nie można składać żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa produktów, ich działania terapeutycznego lub właściwości leczniczych, chyba że zostały one oficjalnie zatwierdzone przez JETASO i/lub znajdują odzwierciedlenie w oficjalnych materiałach reklamowych JETASO. Ponadto partnerom nie wolno sugerować, że produkty JETASO mogą być stosowane do leczenia, zapobiegania, diagnozowania lub wyleczenia jakiejkolwiek choroby. JETASO zabrania również składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących medycznych skutków stosowania produktów JETASO. Na przykład, partner nie może twierdzić, że produkty JETASO pomagają w leczeniu cukrzycy, chorób serca, raka lub innych chorób. Nie wolno wykorzystywać ani publikować żadnych publikacji naukowych, literatury ani referencji napisanych przez lekarzy lub naukowców dotyczących produktów JETASO lub ich składników.

(4) Wykorzystywanie, tworzenie i rozpowszechnianie własnych stron internetowych, dokumentów sprzedaży, koncepcji sprzedaży, cenników, próbek produktów, własnych broszur produktowych, materiałów wideo, materiałów dźwiękowych lub innych niezależnie stworzonych materiałów sprzedażowych czy reklamowych, a także modyfikowanie Landing Page przekazanej partnerowi jest dozwolone wyłącznie za uprzednią wyraźną pisemną zgodą JETASO, która zależy od dobrowolnego uznania JETASO.

(5) Produkty JETASO mogą być prezentowane i sprzedawane przez partnera podczas spotkań w cztery oczy lub w kilka osób, przyjęć domowych, przyjęć domowych online, spotkań networkingowych online i/lub konferencji online w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

(6) Partnerowi zawsze zabrania się sprzedaży lub innej formy dystrybucji własnych materiałów marketingowych i/lub sprzedażowych, narzędzi szkoleniowych lub generowania leadów oraz innych usług związanych z działalnością JETASO na rzecz innych partnerów JETASO.

(7) produkty mogą być również prezentowane przez partnera na targach i wystawach za pisemną zgodą JETASO.

(8) Partner nie może sprawiać wrażenia w kontaktach biznesowych, że działa w imieniu lub na rzecz JETASO lub jej firmy partnerskiej Bionail UG. Jest on raczej zobowiązany do prezentowania się jako "niezależny partner JETASO". Strony internetowe, papeteria firmowa, wizytówki, napisy na samochodach, a także reklamy, dokumenty reklamowe itp. muszą zasadniczo zawierać dopisek "niezależny partner JETASO" i nie mogą zawierać znaku JETASO i/lub znaków produktowych, tytułów zawodowych, oznaczeń handlowych i innych oznaczeń JETASO bez uprzedniej wyraźnej zgody na piśmie. Ponadto partnerowi zabrania się ubiegania się i zaciągania kredytów, dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, otwierania rachunków bankowych, zawierania innych umów lub składania w inny sposób wiążących oświadczeń woli w imieniu JETASO lub jej firmy partnerskiej Bionail UG na rzecz lub w interesie, a także w imieniu wyżej wymienionych firm. Partnerowi nie udziela się uprawnień do odbioru ani pełnomocnictwa do reprezentowania JETASO lub jego firmy partnerskiej Bionail UG wobec osób trzecich. Podobnie partner nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania z tytułu transakcji pośrednictwa.

(9) Partner nie jest uprawniony w kontaktach biznesowych do negatywnego, dyskredytującego lub innego bezprawnego nazywania marek konkurencyjnych firm, oceniania innych firm w sposób negatywny lub dyskredytujący oraz wykorzystywania negatywnych, dyskredytujących, innych bezprawnych ocen w celu nakłonienia partnerów innych firm do odejścia.

(10) Wszystkie materiały prezentacyjne, reklamowe, szkoleniowe i filmowe, etykiety produktów itp. (w tym fotografie) JETASO są chronione prawem autorskim. Nie mogą być one powielane, rozpowszechniane, udostępniane publicznie ani przetwarzane, w całości ani w części, przez partnera w zakresie wykraczającym poza przyznane umową prawo do ich wykorzystania, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody JETASO.

(11) Używanie znaku produktowego JETASO i/lub znaków produktowych, tytułów zawodowych, oznaczeń handlowych i innych znaków produktowych JETASO jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody. Dotyczy to również rejestracji domen internetowych. JETASO może zażądać usunięcia i/lub przekazania JETASO domen internetowych, w których użyto nazwy JETASO i/lub znaków produktowych, tytułów zawodowych, oznaczeń handlowych i innych znaków wyróżniających JETASO, a których użycie nie zostało zatwierdzone na piśmie przez JETASO. W przypadku przejęcia domeny JETASO przejmuje koszty przejęcia domeny przez dostawcę, ale nie inne koszty, licencję lub inne wynagrodzenie za domenę. Ponadto zabronione jest rejestrowanie własnych znaków produktowych, nazw utworów lub innych praw własności przemysłowej, które zawierają znak produktowy, nazwę produktu, nazwę utworu lub oznaczenie firmy JETASO, które mogą być zarejestrowane lub w inny sposób chronione w innym kraju/terytorium. Powyższy zakaz dotyczy zarówno identycznych, jak i podobnych znaków lub produktów. Zabronione jest także ponowne napełnianie i/lub przepakowywanie produktów JETASO.

(12) Partner może ponownie zarejestrować się w JETASO po zakończeniu pracy na poprzednim stanowisku. Warunkiem jest, aby rozwiązanie i potwierdzenie rozwiązania umowy przez JETASO na starym stanowisku partnera nastąpiło co najmniej 12 miesięcy temu, a rozwiązujący umowę partner nie wykonywał w tym czasie żadnych czynności na rzecz JETASO.

(13) Partner nie może odpowiadać na zapytania prasy dotyczące JETASO, jego produktów, planu wynagrodzeń JETASO lub innych usług JETASO. Partner jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazywania wszelkich zapytań prasowych do JETASO.

(14) Partner zobowiązuje się - w miarę możliwości - do zapewnienia, że dane klientów uzyskane w wyniku realizacji sprzedaży będą wykorzystywane wyłącznie w ramach jego działalności na rzecz JETASO, a w szczególności nie będą przekazywane i/lub wykorzystywane innym osobom trzecim lub do świadczenia usług przez osoby trzecie.

(15) Partner może promować i dystrybuować usługi JETASO lub pozyskiwać nowych partnerów tylko w tych krajach, które zostały oficjalnie otwarte przez JETASO. Nie wolno działać jako oddział JETASO, importer, eksporter lub podobny podmiot w danym kraju ani zakładać odpowiednich przedsiębiorstw.

(16) Partnerzy nie mogą przekazywać pracownikom JETASO prezentów ani innych profitów.

(17) JETASO zezwala partnerowi na zakup produktów do celów odsprzedaży biznesowej oraz do użytku osobistego lub rodzinnego; jeśli partner nabywa produkty do użytku osobistego lub rodzinnego, odsprzedaż handlowa takich produktów nie jest dozwolona. W żadnym wypadku partner, on sam, członkowie jego rodziny lub inni partnerzy, nie mogą powodować zakupu lub utrzymywać zapasów produktów w większych ilościach, które w sposób nieuzasadniony przekraczają zwykłe wymagane zapasy biznesowe oraz użytek osobisty w gospodarstwie domowym. Składając nowe zamówienie na produkty, partner gwarantuje, że co najmniej 70% poprzedniego zamówienia zostało zużyte w celach biznesowych w ramach odsprzedaży lub w ramach prezentacji produktów/degustacji lub konsumpcji własnej oraz że nie więcej niż 30% zapasów z ostatniego zamówienia nadal znajduje się w jego magazynie. Partner musi przechowywać odpowiednie wpływy przez okres co najmniej czterech lat, niezależnie od obowiązków wynikających z prawa podatkowego w zakresie przechowywania danych, aby móc udowodnić zgodność z wyżej wymienioną zasadą 70 %.

(18) Partner powiadomi JETASO o miejscu, czasie i treści wydarzeń promocyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa z odpowiednim wyprzedzeniem przed opublikowaniem zaproszenia. JETASO może zażądać wprowadzenia zmian lub rezygnacji z imprezy, jeśli jest to konieczne ze względu na interes firmy i organizacji handlowej JETASO wraz z jej członkami.

(19) Używanie płatnych numerów telefonów do celów marketingowych związanych z działalnością lub produktami JETASO jest niedozwolone.

(20) Partner jest zobowiązany do niezwłocznego i zgodnego z prawdą informowania JETASO o naruszeniu zasad zawartych w Ogólnych warunkach partnerstwa i Kodeksie postępowania JETASO oraz wszelkich innych przepisów obowiązujących w firmie.(18) Der Partner wird Ort, Zeit und Inhalt von Werbeveranstaltungen, die sich an die breite Öffentlichkeit wenden, rechtzeitig vor Veröffentlichung der Einladung an JETASO melden. JETASO kann Änderungen oder auch den Verzicht auf die Veranstaltung verlangen, wenn dies im Interesse des Unternehmens und der JETASO-Vertriebsorganisation nebst ihrer Mitglieder erforderlich ist.

§ 7a. Wytyczne dotyczące Internetu

Jeżeli partner prowadzi również sprzedaż produktów JETASO za pośrednictwem Internetu, obowiązują następujące zasady:

(1) Korzystanie z własnych stron internetowych

a) Wszystkie strony internetowe partnerów służące do marketingu i reklamy produktów JETASO lub możliwości sprzedaży JETASO oraz do sponsorowania partnerów muszą być zgodne z postanowieniami niniejszych wytycznych dla firm, nie mogą naruszać praw osób trzecich i muszą być zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami prawa. Muszą one zostać wcześniej przedłożone JETASO do oceny i mogą być wykorzystywane w związku z działaniami partnera na rzecz JETASO wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu przez JETASO. Partnerzy muszą umieścić link do swojej strony internetowej na oficjalnej stronie JETASO https://jetaso.eu/ która została zaprojektowana i jest utrzymywana przez JETASO. W szczególności strony internetowe muszą spełniać następujące wymagania:

 • Strony internetowe mają na celu zachęcenie klienta końcowego do zasięgnięcia porady u przeszkolonych partnerów w ramach osobistych konsultacji za pomocą odpowiednich informacji lub możliwości kontaktu, aby zachować zasadę JETASO dotyczącą osobistej sprzedaży produktów, nawet w przypadku sprzedaży przez Internet. W szczególności, na stronach internetowych partnerów, oprócz ich nazwisk, należy podać adres i inne niezbędne dane komunikacyjne, za pomocą których można przeprowadzić osobistą konsultację.
 • Strony internetowe muszą odpowiadać wysokiej jakości produktom JETASO, systemowi dystrybucji JETASO oraz renomowanemu wizerunkowi JETASO i jego marek. W przypadku użycia zdjęć produktów można wykorzystać wyłącznie oficjalne zdjęcia produktów JETASO. Ponadto w odniesieniu do poszczególnych produktów można używać wyłącznie oficjalnych informacji o produkcie i innych informacji reklamowych określonych przez JETASO; odmienne informacje reklamowe są niedozwolone bez odrębnej zgody. Strony internetowe muszą zawierać wyczerpujące informacje na temat produktów JETASO i przedstawiać cały asortyment produktów JETASO w wysokiej jakości
 • Strony internetowe muszą być zgodne z najnowszymi standardami technicznymi, w tym w szczególności muszą mieć szybkie wczytywanie strony i przyjazny dla użytkownika interfejs
 • Strony internetowe muszą spełniać wymogi obowiązującego prawa, w szczególności prawa dotyczącego informacji konsumenckiej, prawa ochrony danych i prawa konkurencji, co obejmuje m.in. zapewnienie odpowiedniego nadruku i oświadczenia o ochronie danych (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)
 • Oprócz produktów JETASO na stronie internetowej nie można reklamować ani w inny sposób oferować produktów innych konkurentów, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wizerunku i osłabienia marki JETASO

b) Każdy PARTNER otrzyma możliwość sprzedaży produktów w Internecie poprzez niezależną, spersonalizowaną stronę internetową Landing Page z połączonym sklepem internetowym, która powinna być używana w interesie Partnera, aby uniknąć znacznych wydatków. Strony internetowe PARTNERA, które są zgodne z § 7a paragraf (1) a) mogą być połączone ze sklepem internetowym danego PARTNERA. Jeśli DOSTAWCA chce sprzedawać produkty za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, jest to dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody JETASO.

c) Sponsorowanie partnerów przez Internet za pomocą podpisu elektronicznego lub formularza online jest dozwolone tylko wtedy, gdy odbywa się za pośrednictwem łącza do oficjalnych stron internetowych JETASO https://jetaso.eu/

d) Partnerzy nie mogą używać nazwy "JETASO" ani żadnych znaków słownych, graficznych i/lub słowno-graficznych, oznaczeń handlowych, tytułów prac, a także nazw produktów używanych przez JETASO i chronionych na rzecz JETASO lub firm z nią powiązanych w adresie URL własnej strony internetowej.

e) Na stronie internetowej partnera musi być wyraźnie zaznaczone, że jest to strona niezależnego partnera i że partner ten nie jest pracownikiem, agentem handlowym ani innym przedstawicielem JETASO lub jedną z firm sproduktzyszonych z JETASO.

f) Sprzedaż za pośrednictwem eBay, Amazon i porównywalnych internetowych platform handlowych nie spełnia, zgodnie z obecnym stanem rzeczy, z zastrzeżeniem sprzecznych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, konstrukcji tych formatów i możliwości prezentacji produktów w nich, wysokiej jakości wymogów JETASO dotyczących sprzedaży internetowej, określonych w § 7a pkt. (1) lit. a) - e). Tym bardziej, że na eBayu, Amazonie i porównywalnych internetowych platformach handlowych nie ma wystarczającej możliwości przedstawienia całego asortymentu produktów JETASO w najwyższej jakości i uwzględnienia funkcji osobistej konsultacji, która jest nieodłącznym elementem sprzedaży JETASO, podobnie jak często dostawców na eBayu, Amazonie i porównywalnych internetowych platformach handlowych można zidentyfikować dopiero po złożeniu zamówienia, co również nie może odpowiadać wysokim standardom JETASO. Ponadto w serwisach eBay, Amazon i na porównywalnych internetowych platformach handlowych nie jest możliwe sprawdzenie w sposób wystarczający i ekonomicznie uzasadniony, czy zdjęcia produktów i oświadczenia reklamowe odpowiadają oficjalnym oświadczeniom reklamowym JETASO. Z tego powodu sprzedaż produktów JETASO za pośrednictwem serwisów eBay, Amazon i innych podobnych internetowych platform handlowych jest obecnie niedozwolona.

(2) Reklama elektroniczna / reklama w mediach społecznościowych

a) Wszelkie formy elektronicznej reklamy produktów JETASO muszą być zgodne z wytycznymi JETASO dotyczącymi reklamy (np. banery lub reklamy displayowe). Banery internetowe lub reklamy displayowe muszą zostać przedstawione JETASO do zatwierdzenia przed ich umieszczeniem w sieci i muszą prowadzić użytkownika do strony internetowej JETASO lub strony partnera. Dla każdego rodzaju reklamy elektronicznej obowiązują postanowienia niniejszych Ogólnych warunków umownych z partnerami oraz inne postanowienia umowne.

b) Następujące słowa kluczowe nie mogą być umieszczane w reklamach Google AdWords, Google AdSense i linkach sponsorowanych ani innych miejscach reklamowych - w żadnej formie (tzw. czarna lista):

 • Jetaso,
 • Orgaderm,
 • Bionail,

lub jakąkolwiek inną odmianę nazwy firmy JETASO lub firm z nią powiązanych lub kombinacje z tymi nazwami firm. 

(3) W przypadku, gdy partner reklamuje usługi JETASO w innych mediach internetowych, takich jak portale społecznościowe (np. Facebook, YouTube, Twitter lub Instagram), blogi internetowe lub czaty (np. WhatsApp, Telegram lub Snapchat), musi on zawsze używać wyłącznie oficjalnych oświadczeń reklamowych JETASO, musi się identyfikować w łatwo rozpoznawalny sposób, podając swoje imię i nazwisko (anonimowe publikowanie lub publikowanie pod pseudonimem jest zabronione). Ponadto w żadnym momencie nie może reklamować zatrudnienia w JETASO jako pracownik lub osoba o podobnym charakterze, ani składać nieprawdziwych/mądrych/wyolbrzymionych/nieodpowiednich oświadczeń o swoich dochodach lub możliwościach zarobkowych w JETASO [zob. również § 7 pkt 3 lit. a)], Podobnie jak może on prowadzić reklamę w mediach społecznościowych tylko w ramach swoich prywatnych kanałów mediów społecznościowych na zasadzie incydentalnej i dodatkowej, a także nie może tworzyć profesjonalnych stron biznesowych w mediach społecznościowych bez uprzedniej zgody. Przed uruchomieniem własnej profesjonalnej obecności i/lub kanału w mediach społecznościowych partner jest zobowiązany do przesłania do JETASO informacji o obecności i/lub kanale w mediach społecznościowych w celu zapoznania się z nimi i uzyskania uprzedniej pisemnej lub mailowej zgody JETASO. Sprzedaż usług JETASO może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego lub sklepu internetowego partnera, który został wyraźnie zatwierdzony przez JETASO. Partner jest zobowiązany do umieszczenia w swoich mediach społecznościowych i/lub na swoich kanałach odpowiedniego linku do oficjalnego sklepu internetowego lub sklepu internetowego wyraźnie zatwierdzonego przez JETASO, jeśli sprzedaż usług ma się odbywać za ich pośrednictwem.

(4) Bezwzględnie zabrania się prowadzenia działań reklamowych na stronach internetowych osób trzecich, na forach, w grupach dyskusyjnych, na stronach blogów i/lub innych platformach internetowych dotyczących produktów JETASO, systemu ich dystrybucji lub innych usług, które dotyczą hazardu, pornografii, innych treści erotycznych, politycznych, religijnych, dyskryminujących, fałszywych wiadomości lub innych niemoralnych lub nielegalnych treści i/lub tematów.

§ 8. Zakaz konkurencji / nakłanianie

(1) Partner może prowadzić dystrybucję produktów i/lub usług na rzecz innych firm, w tym firm marketingowych, firm zajmujących się imprezami sprzedażowymi lub innych firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, nawet jeśli są to firmy konkurencyjne.

(2) Niezależnie od zezwolenia sformułowanego w pkt (1), partner nie może rozpowszechniać wśród innych partnerów JETASO produktów i/lub usług innych firm, jak również materiałów reklamowych i podobnych treści służących do prowadzenia działalności JETASO.

(3) Jeżeli partner prowadzi jednocześnie działalność w kilku firmach, w tym w firmach marketingu sieciowego, firmach zajmujących się sprzedażą imprezową lub innych firmach zajmujących się sprzedażą bezpośrednią, zobowiązuje się on do zorganizowania danej działalności (wraz z odpowiednim zespołem partnerów handlowych) w taki sposób, aby nie doszło do połączenia lub wymieszania z działalnością w innej firmie. W szczególności partner nie może oferować produktów innych niż JETASO w tym samym czasie w tym samym miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie, a także na tej samej stronie internetowej, stronie na Facebooku, innej platformie mediów społecznościowych lub platformie internetowej.

(4) Ponadto partnerowi nie wolno nakłaniać innych partnerów JETASO do dystrybucji innych produktów.

(5) Partnerowi nie wolno również poprzez zawarcie umowy partnerskiej naruszać innych partnerów lub innych umów dystrybucyjnych, które zawarł z innymi firmami i których postanowienia nadal obowiązują.

§ 9. Zachowanie poufności

Partner jest zobowiązany do zachowania absouluntengo milczenia tajemnic handlowych JeTaSo i jego struktury. Tajemnice handlowe obejmują w szczególności dane klientów i partnerów, a także informacje o działaniach zespołu partnerów handlowych i zawartych w nich informacjach, jak również szkolenia, seminaria i inne wydarzenia JeTaSo oraz komunikację w ramach wewnętrznych grup na Facebooku. Obowiązek ten trwa przez okres 5 lat po rozwiązaniu umowy z partnerem dystrybucyjnym.

§ 10. Ochrona partnerów/zakaz sponsoringu cross-line i manipulacji premii

(1) Aktywnemu partnerowi, który po raz pierwszy pozyska nowego partnera do dystrybucji produktów JETASO, nowy partner zostanie przypisany do jego struktury zgodnie z planem wynagrodzeń i uregulowanymi w nim wymogami dotyczącymi lokowania (ochrona partnera), przy czym dla przypisania ważna jest data i godzina wpłynięcia wniosku rejestracyjnego od nowego partnera do JETASO. Nie ma możliwości zmiany "zajmowaniej pozycji" przez partnera sponsorowanego bezpośrednio lub pośrednio.

(2) JETASO ma prawo do usunięcia wszystkich danych osobowych, w tym adresu e-mail partnera sponsorowanego, ze swojego systemu, jeśli przesyłki reklamowe, listy motywacyjne lub wiadomości e-mail z adnotacją "przeniesiony", "zmarł", "nie przyjęto", "nieznany" lub podobną zostaną zwrócone, a nowo zatrudniony partner lub sponsor nie poprawi nieprawidłowych danych nowo zatrudnionego partnera w rozsądnym terminie 14 dni. Jeśli JETASO poniesie koszty z powodu niedostarczenia przesyłek reklamowych i paczek, ma prawo domagać się zwrotu tych kosztów, chyba że nieprawidłowe doręczenie nastąpiło nie z winy JETASO.

(3) Ponadto zabroniony jest sponsoring crossline oraz jego próby w ramach przedsiębiorstwa. Sponsorowanie crossline oznacza pozyskanie osoby fizycznej, korporacji lub spółki, która jest już partnerem JETASO w innej linii sprzedaży albo miała umowę partnerską w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W związku z tym zabronione jest także używanie nazwiska współmałżonka, krewnego, nazwy handlowej, korporacji, spółki, trustu lub innej osoby trzeciej w celu obejścia tego przepisu.

(4) Manipulacje dotyczące premii są zabronione. Dotyczy to w szczególności sponsorowania partnerów, którzy w rzeczywistości nie prowadzą działalności JETASO (tzw. słupa), a także jawnej lub ukrytej wielokrotnej rejestracji, o ile jest to zabronione. Zabrania się również używania nazwiska współmałżonka, krewnego, nazwy handlowej, korporacji, spółki osobowej, spółki powierniczej lub innej osoby trzeciej w celu obejścia tego przepisu. Zabronione jest także nakłanianie osób trzecich do sprzedaży lub zakupu produktów w celu uzyskania lepszej pozycji w planie wynagrodzeń, manipulowania premią grupową lub doprowadzenia do manipulacji premią w inny sposób.

§ 11. Upomnienie, kara umowna, odszkodowanie, zwolnienie z odpowiedzialności

(1) W przypadku pierwszego naruszenia przez partnera obowiązków określonych w § 7, JETASO wystosowuje pisemne upomnienie, wyznaczając termin 10 dni na usunięcie naruszenia obowiązków. Partner zobowiązuje się do zwrotu kosztów upomnienia, w szczególności kosztów honorarium adwokata poniesionych w związku z upomnieniem.

(2) Wyraźne odniesienie do § 16 pkt 2, zgodnie z którym JETASO ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków określonych w §§ 4a pkt (1), 8, 8a, 9 i 10 (3) i (4), 18 (3) i 19, jak również w przypadku szczególnie poważnego naruszenia obowiązków określonych w § 7, 7a, innych obowiązujących przepisów umownych lub ustawowych, JETASO jest uprawnione do rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym bez wcześniejszego upomnienia, ale ma również prawo do zastosowania środków określonych w § 11 (1) według własnego uznania w przypadku pierwszego naruszenia obowiązków. Niezależnie od natychmiastowego nadzwyczajnego prawa do rozwiązania umowy, o którym mowa w § 16 pkt (2), JETASO ma prawo do udzielenia ostrzeżenia w rozumieniu pkt (1) w indywidualnych przypadkach po wystąpieniu jednego z wyżej wymienionych naruszeń obowiązków według własnego uznania przed nadzwyczajnym rozwiązaniem umowy, także ze skróconym okresem naprawczym.

(3) Jeżeli to samo lub podobne naruszenie wystąpi ponownie po upływie terminu określonego w upomnieniu lub jeżeli pierwotnie upomniane naruszenie nie zostanie naprawione, kara umowna, która zależy od uznania JETASO, a w przypadku sporu podlega rozpatrzeniu przez właściwy sąd, staje się natychmiast wymagalna. W celu wyegzekwowania kary umownej ponoszone są dalsze koszty obsługi prawnej, które partner jest zobowiązany zwrócić.

(4) Partner ponosi również odpowiedzialność, niezależnie od przepadku kary umownej, za wszelkie szkody poniesione przez JETASO z powodu naruszenia obowiązków przez partnera, chyba że partner nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązków.

(5) W przypadku roszczenia osoby trzeciej z powodu naruszenia przez partnera jednego z obowiązków określonych w umowie lub innego naruszenia obowiązującego prawa, partner zwolni JETASO z odpowiedzialności na pierwsze żądanie JETASO. Partner zobowiązuje się w szczególności do poniesienia wszelkich kosztów, w szczególności honorariów prawników, kosztów sądowych i kosztów odszkodowań, które JETASO poniesie w związku z tym.

§ 12. Brak ochrony terytorialnej

Partnerowi nie przysługuje prawo do ochrony terytorialnej.

§ 13. Materiały reklamowe, świadczenia

Wszystkie bezpłatne materiały reklamowe oraz inne korzyści uzyskane od JETASO mogą być w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość.

§ 14. Wynagrodzenia, prowizje i rozliczenia

(1) Za swoją działalność partner otrzymuje jako wynagrodzenie różnicę między ceną zakupu u partnera a rekomendowaną ceną sprzedaży, jeśli działa jako odsprzedawca (marża), lub prowizje za skuteczne polecanie produktów, jeśli za pośrednictwem sklepu internetowego JETASO dla klientów premium kieruje sprzedaż produktów do klientów końcowych lub premium, lub do innych partnerów ze swojego zespołu partnerów handlowych. Ponadto partner otrzymuje prowizję od obrotów ze sprzedaży produktów swojego zespołu partnerów handlowych, jeśli osiągnie wymagane kwalifikacje. Wszystkie należności z tytułu prowizji wynikają z obowiązującego w JeTaSo planu wynagrodzeń, który partner może przeglądać i do którego ma dostęp w swoim Backoffice. Wraz z wygenerowaniem marży lub wypłatą prowizji pokrywane są wszystkie koszty partnera związane z utrzymaniem i prowadzeniem działalności, o ile nie zostały one odrębnie ustalone w umowie. Ponadto partner ma możliwość zakwalifikowania się do programu emerytalnego JeTaSo po osiągnięciu 50 000 punktów kariery zespołowej, przy czym decyzja o udziale w tym programie należy do JeTaSo; program emerytalny JeTaSo jest ustalany indywidualnie dla każdego partnera i wymaga zawarcia odrębnej umowy między partnerem a JeTaSo.

(2) Skuteczne pośrednictwo w sprzedaży produktów w rozumieniu pkt (1) niniejszej umowy istnieje tylko wtedy, gdy stosunek umowny za pośrednictwem sklepu internetowego JETASO dla klientów premium pomiędzy klientem końcowym, klientem premium lub partnerem a JeTaSo został skutecznie nawiązany, a dany partner umowy pośrednictwa nie odwołał skutecznie swojego wniosku o zawarcie umowy z JeTaSo, w szczególności zgodnie z przepisami o sprzedaży na odległość lub zgodnie z dobrowolnym prawem odwołania dla partnerów. Ponadto roszczenie o prowizję powstaje dopiero wtedy, gdy płatność ze strony odpowiedniego pośredniczącego partnera kontraktowego zostanie zaksięgowana na rachunku JETASO i spełnione zostaną wszystkie inne wymogi dotyczące płatności.

(3) W szczególności roszczenie o prowizję nie przysługuje, jeżeli:

 1. odpowiedni pośredniczący partner umowny korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy,
 2. umowa została zakwestionowana w prawnie skuteczny sposób przez odpowiednią pośredniczącą stronę umowy,
 3. zamówienie zostało wydane niezgodnie z prawem,
 4. JETASO odmawia przyjęcia zamówienia,
 5. składane są błędne i/lub niekompletne zamówienia.

Ponadto w przypadku nieuczciwej mediacji, polegającej na oszustwie lub nadużyciu środków stosowanych przez partnera umowy pośrednictwa, partnera lub jego zastępców, nie przysługuje roszczenie o prowizję.

(4) JETASO zastrzega sobie prawo do zażądania od partnera przed pierwszą wypłatą prowizji oraz w każdym późniejszym terminie potwierdzenia swojej tożsamości (lub w przypadku spółek kapitałowych lub osobowych tożsamości osoby/osób działających) poprzez przesłanie kopii dowodu osobistego lub paszportu oraz zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej) pocztą elektroniczną (w formacie PDF) lub tradycyjną na adres JETASO. W przypadku spółek kapitałowych, osobowych (jeśli są zarejestrowane w rejestrze handlowym) lub zarejestrowanych kupców, JETASO zastrzega sobie prawo do dodatkowego przedstawienia kopii aktualnego wyciągu z rejestru handlowego (nie starszego niż jeden miesiąc). Jeśli partner nie przedstawi dowodu zaświadczenia o prowadzenie działalności gospodarczej najpóźniej do momentu osiągnięcia skumulowanego obrotu prowizyjnego w wysokości 500,00 euro netto, jego kredyt prowizyjny w eWallet zostanie "zamrożony" (nie będzie można wypłacać kolejnych prowizji) do momentu przedstawienia dowodu.

(5) Partner zostanie początkowo zarejestrowany w JETASO jako mały przedsiębiorca. Poinformuje on JETASO niezwłocznie, podając swój numer identyfikacji podatkowej i przedstawiając potwierdzenie z właściwego dla niego urzędu skarbowego, gdy tylko wybierze zapłatę podatku obrotowego (podatku VAT) w ramach swojej działalności handlowej lub przekroczy limit dla małych przedsiębiorstw.

(6) Prowizje partnera są wypłacane w czasie rzeczywistym na jego eWallet; eWallet partnera jest wewnętrznym rachunkiem rozliczeniowym prowizji. Warunkiem wypłaty prowizji na partnerski portfel elektroniczny jest otrzymanie przez JeTaSo skutecznej płatności od kupującego poleconego za pośrednictwem sklepu internetowego JETASO dla klietów premium. Partner może w każdej chwili skorzystać z salda kredytowego na eWallet, aby zapłacić za własne zamówienia produktów w JeTaSo. Partner może samodzielnie przelać środki z tytułu prowizji dostępne na jego partnerskim eWallet na swój zdeponowany rachunek bankowy na następujących warunkach:

a. eWallet partnera posiada saldo kredytowe w wysokości co najmniej 50 EUR oraz
b. 21-dniowy okres rezerwacji upłynął bez odwołania lub anulowania rezerwacji przez odpowiedniego kupującego. Okres rezerwacji rozpoczyna się z chwilą otrzymania produktów przez kupującego. W przypadku nabywców będących partnerami JeTaSo okres rezerwacji dotyczy tylko pierwszego zamówienia produktów. Partner może w każdej chwili sprawdzić status okresu rezerwacji w swoim eWallet.

W odstępach miesięcznych partner otrzymuje zestawienie wszystkich dokonanych transakcji i wypłaconych prowizji, które zostały zarejestrowane na jego eWallet w poprzednim miesiącu.

(7) Strony umowy są zgodne co do tego, że nie istnieją ani nie mogą być wysuwane żadne roszczenia do wyższej prowizji niż ta, na której opiera się niniejsza umowa. Prowizja obejmuje wszelkie roszczenia partnera, w szczególności wszelkie koszty podróży, wydatki, koszty biurowe, koszty telefonów lub inne wydatki na materiały reklamowe, a także wszelkie inne koszty związane z realizacją umowy. Wraz z wypłatą wynagrodzenia zgodnie z pkt (1) rekompensowane są wszystkie usługi partnera, w szczególności produkcja i utrzymanie zasobów partnera, baza klientów oraz wynikający z tego przyszły potencjał rynkowy, a także istnieje możliwość wypłaty zaliczki z tego tytułu, tak aby w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z jakiegokolwiek powodu, JETASO nie musiało wypłacać żadnych odszkodowań i/lub roszczeń odszkodowawczych z jakiegokolwiek powodu prawnego. Wyraźne odniesienie do § 16 (5).

(8) JETASO ma prawo korzystać z prawa do zatrzymania danych w ramach wymogów prawnych. Ponadto JETASO ma prawo zastrzec sobie prawo do zatrzymania prowizji, jeżeli nie wszystkie wymagane umową lub prawem dokumenty są dostępne przed pierwszą płatnością. W przypadku skorzystania przez JETASO z prawa zatrzymania wynagrodzenia prowizyjnego uznaje się za uzgodnione, że partnerowi nie przysługuje roszczenie o odsetki za okres zatrzymania wynagrodzenia prowizyjnego.

(9) JETASO ma prawo do potrącenia należności przysługujących JETASO wobec partnera z należnościami partnera z tytułu prowizji w całości lub w części. Partner ma prawo do wyrównania, jeśli roszczenia wzajemne są bezsporne lub prawomocne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

(10) Cesje i zastawy wierzytelności partnera wynikające z umów partnerskich są wyłączone, chyba że prawo bezwzględnie obowiązujące to wyklucza. Obciążanie umowy prawami osób trzecich jest niedozwolone, o ile nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

(11) Partner powinien jak najszybciej sprawdzić wydane rozliczenia i bezzwłocznie powiadomić JETASO o ewentualnych zastrzeżeniach. Wszystkie należności z tytułu prowizji wynikają z obowiązującego planu wynagrodzeń, który partner może przywoływać i zobaczyć w swoim Backoffice. Nieprawidłowe prowizje, premie lub inne płatności należy zgłaszać do JETASO na piśmie w ciągu 60 dni od daty nieprawidłowej płatności. Po upływie tego czasu prowizje, premie lub inne płatności uznaje się za zatwierdzone.

§ 15. Zawieszenie partnera

(1) W przypadku, gdy partner nie dostarczy wymaganych dowodów [patrz np. § 14 pkt (4)] w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o wymogach dotyczących wypłaty wynagrodzenia lub zaliczek na poczet prowizji lub innych płatności, JETASO ma prawo do tymczasowego zawieszenia partnera w systemie JETASO do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów. Okres blokady nie uprawnia partnera do rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zapłaconego już zestawu startowego ani innych roszczeń odszkodowawczych, chyba że partner nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie zawieszenia.

(2) Za każdy przypadek upomnienia dotyczącego niedostarczonych dokumentów itp. w rozumieniu pkt (1) po ogłoszeniu blokady, JETASO ma prawo do rekompensaty kosztów poniesionych w związku z tym upomnieniem.

(3) Wynagrodzenia, zaliczki na poczet prowizji lub inne płatności, które nie mogą zostać wypłacone z wymienionych powodów lub na podstawie regulacji § 14 pkt 4 ostatnie zdanie, zostaną zaksięgowane przez JETASO jako nieoprocentowana rezerwa i ulegną przedawnieniu najpóźniej w ciągu ustawowych terminów przedawnienia.

(4) Niezależnie od powodów zawieszenia, o których mowa w pkt (1), JETASO zastrzega sobie prawo do zablokowania z ważnego powodu. JETASO zastrzega sobie w szczególności prawo do zablokowania partnerowi dostępu do Backoffice i innych systemów JETASO bez zachowania terminu, jeśli partner naruszy obowiązki, o których mowa w §§ 7 - 9 oraz § 10 pkt 3 i 4 lub inne obowiązujące przepisy prawa. Blokada pozostaje w mocy do czasu usunięcia naruszenia obowiązków po otrzymaniu odpowiedniego ostrzeżenia od JETASO. Jeżeli poważne naruszenie obowiązków prowadzi do nadzwyczajnego zakończenia stosunku umownego, blokada pozostaje na stałe.

§ 16. Okres obowiązywania umowy, rozwiązanie umowy

(1) Umowa partnerska zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa partnerska może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Niezależnie od przyczyny wypowiedzenia w rozumieniu zdania 2, JETASO przysługuje odrębne prawo wypowiedzenia, jeśli partner nie odnowi rocznej licencji w rozumieniu § 6 (3) i nie wniesie należnej z góry opłaty licencyjnej. W celu przedłużenia licencji partner otrzyma powiadomienie o tym w Backoffice na 30 dni przed jej wygaśnięciem wraz z ofertą przedłużenia jej ważności (i wniesienia opłaty licencyjnej) na kolejny rok. Jeżeli partner nie przedłuży licencji do czasu jej wygaśnięcia, dostęp do Backoffice zostanie ograniczony na okres kolejnych 14 dni i będzie udostępniany wyłącznie w celu przedłużenia i uiszczenia kolejnej opłaty licencyjnej z jednoczesnym czasowym zablokowaniem dostępu do sklepu internetowego JETASO dla klientów premium. W przypadku przedłużenia licencji i uiszczenia kolejnej opłaty licencyjnej w ciągu tych 14 dni, licencję uważa się za przedłużoną na jeden rok, a pełny dostęp do Backoffice zostanie przywrócony z jednoczesnym odblokowaniem dostępu do sklepu internetowego JETASO dla klientów premium. Jeśli partner nie odnowi swojej licencji nawet po upływie tych 14 dni, niniejsza umowa zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem wysłanym pocztą elektroniczną, a partner będzie w przyszłości traktowany przez JETASO jako klient premium.

(2) Niezależnie od powodu wypowiedzenia wymienionego w punkcie (1), obie strony mają prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy partnerskiej z ważnego powodu. Ważnym powodem wypowiedzenia umowy przez JETASO jest ponadto naruszenie jednego z obowiązków uregulowanych w § 7, z którym partner nie wywiązuje się z obowiązku eliminacji w rozumieniu § 11 pkt (1) lub jeśli po wyeliminowaniu naruszenia obowiązku to samo lub podobne naruszenie wystąpi ponownie w późniejszym czasie. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w §§ 8, 9 i 10 (3) i (4), 18 (2) lub 19, jak również w przypadku szczególnie poważnego naruszenia obowiązków określonych w § 7 lub innych obowiązujących przepisów umownych lub ustawowych, JETASO ma prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ponadto dla każdej ze stron istnieje nadzwyczajny powód do wypowiedzenia umowy, jeśli wobec drugiej strony wszczęto postępowanie upadłościowe lub odrzucono je z powodu braku majątku, lub druga strona jest niewypłacalna z innych przyczyn, lub złożyła oświadczenie o niewypłacalności w trakcie wykonywania umowy. Prawo do rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym istnieje bez uszczerbku dla dalszych roszczeń.

(3) Po zakończeniu umowy w trybie zwykłego wypowiedzenia, ponowne zawarcie umowy jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy. W przypadku rozwiązania umowy poprzez przeniesienie struktury zgodnie z § 18 (3), rejestracja pod poprzednią strukturą/organizacją nie jest już możliwa.

(4) Po rozwiązaniu umowy partnerowi nie przysługuje już prowizja. Nie dotyczy to umów, które zostały już w tym czasie pomyślnie zawarte. Uprawnienia do tych prowizji pozostają niezmienione. Ponadto partnerowi nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie dla przedstawiciela handlowego po rozwiązaniu umowy, ponieważ nie jest on przedstawicielem handlowym w rozumieniu Kodeksu Handlowego zgodnie z § 4 (1).

(5) Wypowiedzenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, przy czym zwykłe wypowiedzenie może być również złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

(6) Jeśli partner jednocześnie korzysta z innych usług JETASO, niezależnych od umowy partnerskiej, rozwiązanie obowiązującej umowy partnerskiej nie ma wpływu na te usługi, chyba że partner wyraźnie zażąda ich zakończenia wraz z rozwiązaniem umowy. Jeśli po rozwiązaniu umowy partner nadal będzie kupował usługi od JETASO, będzie traktowany jak zwykły klient premium.

(7) JEŚLI UMOWA PARTNERSKA ZOSTANIE ROZWIĄZANA PRZEZ PARTNERA W CIĄGU PIERWSZYCH TRZECH MIESIĘCY OD REJESTRACJI, MOŻE ON W CIĄGU MIESIĄCA OD OTRZYMANIA WYPOWIEDZENIA SPRZEDAĆ I ZWRÓCIĆ DO JETASO produktY NABYTE ZA OPŁATĄ BEZPOŚREDNIO W JETASO W RAMACH PARTNERSTWA, KTÓRE SĄ NIEUŻYWANE, WOLNE OD WAD I NADAJĄ SIĘ DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY, Z UWZGLĘDNIENIEM PONIŻSZEGO PRZEPISU, A PARTNER OTRZYMA ZWROT 75% KOSZTÓW NETTO, PRZY CZYM ZWROT/WYSYŁKA ZWROTNA produktÓW ODBĘDZIE SIĘ NA KOSZT I RYZYKO PARTNERA. JEŚLI JESTEŚ PARTNEREM DŁUŻEJ NIŻ TRZY MIESIĄCE, NIE BĘDZIESZ MÓGŁ ZWRÓCIĆ produktU. W PRZYPADKU produktÓW PRAWO ODKUPU MA ZASTOSOWANIE TYLKO WTEDY, GDY OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH WARUNKÓW ZWROTU - JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ - TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WYNOSI W MOMENCIE ZWROTU JESZCZE CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY, A produktY SĄ NIEOTWARTE. KOSZTY PRZESYŁKI ZWROTNEJ, JAK RÓWNIEŻ KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z PRZESYŁKĄ ZWROTNĄ ZOSTANĄ ODLICZONE OD CENY ZAKUPU PODLEGAJĄCEJ ZWROTOWI, JEŚLI TAKOWA ISTNIEJE. PONADTO, JEŚLI PARTNER OTRZYMAŁ PROWIZJĘ OD ZWRÓCONEGO ZAKUPU, A PROWIZJA TA MA ZOSTAĆ ZWRÓCONA, ZOSTANIE ONA POTRĄCONA ZE ZWRACANEJ CENY ZAKUPU. ZWROT ZOSTANIE DOKONANY - O ILE TO MOŻLIWE - W TAKI SAM SPOSÓB, W JAKI PARTNER DOKONAŁ WCZEŚNIEJSZEJ PŁATNOŚCI.

(8) W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów opłaty licencyjnej, chyba że partner wypowiedział umowę w trybie nadzwyczajnym z ważnego powodu.

§ 17. Obowiązki partnera w zakresie ochrony danych osobowych

Partnerowi nie wolno ujawniać, przechowywać ani wykorzystywać danych osobowych lub specyficznych dla klienta końcowego, o których dowiedział się od osób trzecich, w zakresie wykraczającym poza prawa i/lub warunki wynikające z umowy.

§ 18. Przeniesienie przedsiębiorstwa/ przeniesienie struktury sponsorowanej na osoby trzecie / śmierć partnera

(1) JETASO może w każdej chwili przekazać całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub poszczególnych aktywów osobom trzecim, pod warunkiem, że nabywca postępuje zgodnie z obowiązującym prawem.

(2) Jeżeli nowa spółka kapitałowa lub osobowa zarejestrowana jako partner pragnie przyjąć nowego udziałowca, jest to możliwe do wysokości 20 % udziałów w spółce, o ile poprzedni udziałowcy, którzy złożyli wniosek o zawarcie partnerstwa umownego, również pozostaną udziałowcami. Jeśli udziałowiec chce wystąpić z korporacji lub spółki zarejestrowanej jako partner lub jeśli udziały jednego lub więcej udziałowców w wysokości ponad 20% mają zostać przekazane osobom trzecim, takie działanie jest dopuszczalne tylko na odpowiedni pisemny wniosek, a jeśli dotyczy to po przedstawieniu odpowiedniego aktu notarialnego i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie, która zależy od uznania JETASO. JETASO pobierze opłatę administracyjną w wysokości 25,00 EUR za rozpatrzenie wyżej wymienionego wniosku. Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, JETASO zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze spółką kapitałową lub osobową zarejestrowaną jako partner bez wypowiedzenia.

(3) Partner jest uprawniony do przeniesienia swojej struktury dystrybucyjnej wyłącznie po zawarciu umowy dodatkowej dla kadry kierowniczej i zgodnie z uregulowanymi w niej postanowieniami.

(4) Umowa partnerska wygasa najpóźniej z chwilą śmierci partnera. Umowa partnerska może być dziedziczona zgodnie z wymogami prawa. W ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci należy zawrzeć ze spadkobiercą (spadkobiercami) nową umowę partnerską, na mocy której wstępuje on (oni) w prawa i obowiązki zmarłego. Jeśli spadkobierca lub jeden ze spadkobierców jest już zarejestrowany jako osoba fizyczna z JETASO jako partnerem, to - ponieważ na jedną osobę fizyczną może przypadać tylko jedna pozycja w planie marketingowym - spadkobierca musi zrezygnować z dotychczasowej pozycji w strukturze marketingowej JETASO lub, jeśli spełnione są wymagania określone w § 18 (3), musi przekazać jedną z dwóch przyszłych struktur marketingowych osobie trzeciej zgodnie z § 18 (3). Zgon należy udokumentować aktem zgonu. Jeśli istnieje testament dotyczący dziedziczenia umowy partnerskiej, należy przedłożyć jego poświadczoną notarialnie kopię. Po upływie niewykorzystanego okresu sześciu miesięcy wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na JETASO. W wyjątkowych przypadkach termin sześciu miesięcy przedłuża się o rozsądną długość, jeśli w danym przypadku jest on nieproporcjonalnie krótki dla spadkobiercy lub spadkobierców.

(5) Jeżeli partner chce w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą pod inną nazwą, w ramach spółki kapitałowej, spółki osobowej, jako małżeństwo, zarejestrowana spółka cywilna lub z innego powodu, jest to możliwe wyłącznie na podstawie wniosku, przy czym JETASO ma prawo według własnego uznania odrzucić taki wniosek.

§ 19. Separacja / rozwiązanie

W przypadku, gdy partner zarejestrowany jako małżeństwo/spółka jawna, spółka cywilna lub spółka partnerska zakończy swoją współpracę wewnętrzną, obowiązuje zasada, że nawet po separacji, rozwiązaniu lub innym zakończeniu jednego z wyżej wymienionych spółek, pozostaje tylko jeden partner. Rozstający się małżonkowie/członkowie/partnerzy muszą wewnętrznie uzgodnić, przez którego z małżonków/członków/partnerów partnerstwo umowne ma być kontynuowane, i powiadomić o tym JETASO za pomocą pisemnego zawiadomienia podpisanego przez obie strony i poświadczonego notarialnie lub przedstawiając odpowiedni nakaz sądowy. W przypadku wewnętrznego sporu dotyczącego konsekwencji separacji, rozwodu, rozwiązania lub innego sposobu rozwiązania umowy partnerskiej z JETASO, JETASO zastrzega sobie prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy, jeśli taki spór spowoduje zaniedbanie obowiązków partnera, naruszenie niniejszych Ogólnych warunków umowy z partnerami, naruszenie obowiązującego prawa lub nadmierne obciążenie downline lub upline.

§ 20. Wyrażenie zgody na wykorzystanie materiałów fotograficznych i audiowizualnych, wykorzystanie nagrań materiałów i prezentacji

(1) Partner nieodpłatnie udziela JETASO prawa do nagrywania lub realizacji materiałów fotograficznych i/lub audiowizualnych z jego podobizną, nagrań głosowych lub wypowiedzi i cytatów z jego udziałem w zakresie pełnionej przez niego funkcji partnera. W związku z tym, składając wniosek partnerski i przyjmując do wiadomości niniejsze Ogólne warunki umowy z partnerami, partner wyraźnie wyraża zgodę na publikację, wykorzystanie, powielanie i modyfikację swoich cytatów, nagrań lub zapisów.

(2) Partner nie może dokonywać nagrań audio, wideo ani innych nagrań wydarzeń sponsorowanych przez JETASO, telekonferencji, przemówień lub spotkań w celu sprzedaży, użytku osobistego lub biznesowego. Partner nie może również nagrywać, tworzyć ani komponować prezentacji audio lub wideo ani nagrań wydarzeń, wystąpień, telekonferencji lub spotkań JETASO bez uprzedniej pisemnej zgody JETASO.

§ 21. Przepisy o ochronie danych osobowych

Obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych JETASO, z którymi partner może zapoznać się tutaj i które potwierdza również jako przyjęte do wiadomości i zaakceptowane w ramach umowy poprzez wysłanie swojego wniosku partnerskiego.

§ 22. Wyłączenie odpowiedzialności

(1) JETASO ponosi odpowiedzialność za szkody inne niż wynikające z uszkodzenia życia, ciała i zdrowia tylko wtedy, gdy wynikają one z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa lub z zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (np. zapłaty prowizji) przez JETASO, jej pracowników lub osoby działające w jej imieniu. Dotyczy to również szkód wynikających z naruszenia obowiązków podczas negocjacji umowy oraz z popełnienia czynów niedozwolonych. Wszelka dalsza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona.

(2) Z wyjątkiem przypadków naruszenia życia, ciała i zdrowia lub umyślnego bądź rażąco niedbałego postępowania JETASO, jej pracowników lub osób działających w jej imieniu, odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowo przewidywalnych w momencie zawierania umowy, a w pozostałych przypadkach do wysokości przeciętnego odszkodowania typowego dla danej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraty zysku.

(3) JETASO nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane utratą danych na serwerach, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub umyślnej winy JETASO, jej pracowników lub osób działających w jej imieniu.

(4) Treści partnera zabezpieczone w JETASO stanowią dla JETASO informacje zagraniczne w rozumieniu prawa telemedialnego i/lub innych obowiązujących przepisów.

§ 23. Uwzględnienie planu wynagrodzeń

(1) Plan wynagrodzeń JETASO i zawarte w nim warunki stanowią również wyraźnie część umowy partnerskiej. Partner musi zawsze stosować się do tych warunków zgodnie z obowiązującą wersją.

(2) Wysyłając wniosek o partnerstwo do JETASO, partner potwierdza również, że zapoznał się z planem wynagrodzeń JETASO i akceptuje go jako część umowy.

§ 24. Okres przedawnienia

(1) Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszego stosunku umownego ulegają przedawnieniu dla obu stron w ciągu 12 miesięcy, o ile jest to prawnie dopuszczalne. Okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie, gdy roszczenie staje się wymagalne lub w momencie powstania roszczenia, a także gdy roszczenie staje się rozpoznawalne. Przepisy ustawowe, które obligatoryjnie przewidują dłuższy okres przedawnienia, pozostają nienaruszone.

§ 25. Obowiązujące prawo/miejsce jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo siedziby JETASO z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży produktów. Przepisy obowiązujące w państwie, w którym partner ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

(2) Jeżeli partner jest kupcem,spółka prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego lub nie posiada ogólnego miejsca jurysdykcji albo przenosi miejsce zamieszkania za granicę po zawarciu umowy lub jego miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie składania pozwu, miejscem jurysdykcji i spełnienia świadczenia jest siedziba JETASO.

§ 26. Postanowienia końcowe

(1) JETASO ma prawo do zmiany umowy, niniejszych Ogólnych warunków umowy, cen, prowizji i/lub planu wynagrodzeń, jeśli jest to konieczne ze względów ekonomicznych lub zmian prawnych. JETASO ogłasza zmiany z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy przed ich wejściem w życie, podając konkretne oznaczenie przyszłej zmiany umowy w Backoffice partnera. Partner ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian lub do wypowiedzenia umowy w formie tekstowej bez zachowania okresu wypowiedzenia od dnia wejścia w życie zmian. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu JETASO jest uprawnione do prawidłowego rozwiązania umowy. Jeśli partner nie wypowie umowy lub nie zgłosi sprzeciwu wobec zmiany do czasu jej wejścia w życie, zmiany wchodzą w życie z dniem podanym w zawiadomieniu o zmianie. JETASO jest zobowiązany do zwrócenia uwagi partnera na znaczenie jego milczenia podczas ogłoszenia zmiany w Backoffice.

(2) We wszystkich pozostałych kwestiach zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych warunków umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy pisemnej.

(3) Jeżeli niniejsze Ogólne warunki umowy zostaną przetłumaczone na inny język i wystąpi jakakolwiek niezgodność w jakimkolwiek postanowieniu pomiędzy niemiecką i przetłumaczoną wersją Ogólnych warunków umów, pierwszeństwo ma zawsze wersja niemiecka.

(4) Jeżeli któryś z punktów niniejszych Ogólnych warunków umowy jest nieważny lub niekompletny, nie powoduje to nieważności całej umowy. Bezskuteczną klauzulę należy raczej zastąpić klauzulą, która jest skuteczna i najbardziej zbliżona do ekonomicznego znaczenia bezskutecznej klauzuli. To samo dotyczy przypadku likwidacji luki prawnej wymagającej regulacji.

Status Ogólnych warunków umowy z partnerami: 15.02.2024 r