Skip to main content

Ogólne warunki handlowe (OWH) dla klientów

Ogólne warunki handlowe dla klientów

1. Zakres obowiązywania

(1) Poniższe warunki stanowią część każdej umowy pomiędzy JeTaSo GmbH, Höhenweg 17, 49170 Hagen a.T.W. (dalej: SPRZEDAWCA) a klientem.

(2) SPRZEDAWCA oferuje do sprzedaży za pośrednictwem swojego sklepu internetowego https://jetaso.eu/shop wysokiej jakości produkty kosmetyczne oraz inne produkty związane ze zdrowiem i stylem życia (dalej: produkt). SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów. SPRZEDAWCA świadczy swoje usługi wyłącznie na podstawie niniejszych warunków, z którymi można zapoznać się w każdej chwili na niniejszej stronie internetowej oraz które zostaną przesłane klientowi pocztą elektroniczną w przypadku zawarcia umowy.

(3) W przypadku, gdy użytkownik ma powody do złożenia skargi, może skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.

2. Zawarcie umowy

(1) Prezentacja produktu w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty ze strony SPRZEDAWCY.

(2) Klient może wybrać z oferty dowolne produkty i umieścić je w koszyku, klikając na symbol koszyka. Klient może w każdej chwili opróżnić koszyk, zmieniając liczbę produktów lub kończąc proces składania zamówienia poprzez zamknięcie okna przeglądarki. Zmiany można wprowadzać za pomocą myszki i klawiatury. Po kliknięciu przycisku "DO KASY" klient zostaje przeniesiony na stronę, na której może zarejestrować się jako klient, jeśli nie posiada jeszcze żadnych danych dostepu, lub zalogować się jako istniejący klient. W tym celu należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło oraz dane kontaktowe. Po rejestracji i potwierdzeniu adresu dostawy klient może wybrać sposób wysyłki, a następnie otrzymuje informacje o sposobie płatności. Klikając przycisk "KONTYNUUJ", klient zostaje przeniesiony na stronę, na której po potwierdzeniu Ogólnych Warunków Handlowych oraz informacji o prawie do odstąpienia od umowy i ochronie danych osobowych otrzymuje przegląd zamówienia. Jeśli w tym momencie klient chciałby ponownie wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu, może je anulować, klikając link " Checkout", i powrócić do koszyka zakupów, klikając przycisk " powrót do koszyka". Jeśli w zamówieniu nie trzeba już wprowadzać żadnych zmian, proces zamawiania można zakończyć i złożyć wiążące zamówienie, klikając przycisk "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY". Informacja o przyjęciu zamówienia zostanie przekazana klientowi niezwłocznie po zakończeniu procesu składania zamówienia. SPRZEDAWCA przechowuje zamówienie oraz dane zamówienia wprowadzone przez klienta zgodnie z załączoną deklaracją ochrony danych osobowych. Ponadto dane dotyczące zamówienia klienta zostaną mu przesłane pocztą elektroniczną.

(3) Klient zostanie poinformowany o otrzymaniu zamówienia e-mailem. Niniejsze potwierdzenie zamówienia stanowi jednocześnie przyjęcie umowy kupna-sprzedaży przez SPRZEDAWCĘ.

3. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych i prywatności użytkowników jest dla nas ważna. Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych nakłada nowe wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych, do których stosujemy się od 25 maja 2018 r. w rozumieniu art. 14 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych ("EU GDPR"). Informacje o celu działalności, celach przechowywania danych, odbiorcach danych, naszym inspektorze ochrony danych, prawie do informacji, prawie do usunięcia lub skorygowania danych itp. można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, do którego dostęp można uzyskać tutaj.

4. Warunki dostawy; Koszty wysyłki; Opóźnienia w dostawie

(1) Dostawa produktów odbywa się poprzez wysyłkę na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujące znaczenie ma adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ.

(2) Obecnie możliwa jest dostawa do następujących krajów: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia, Belgia. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-7 dni roboczych; termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu następnym po otrzymaniu zapłaty przez SPRZEDAWCĘ.

(3) Dokładne koszty wysyłki można znaleźć w naszych informacjach o wysyłce.

(4) Jeśli SPRZEDAWCA poniesie dodatkowe koszty wysyłki z powodu podania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieprawidłowego adresata, nieprzyjęcia lub nieodebrania przesyłki, koszty te zostaną zwrócone przez klienta, chyba że nie ponosi on odpowiedzialności za te okoliczności.

(5) Jeżeli produkt zamówiony przez klienta nie może być dostarczony na czas, ponieważ SPRZEDAWCA nie został zaopatrzony przez swojego dostawcę na czas, powinien on niezwłocznie poinformować o tym klienta. W takim przypadku klient ma prawo oczekiwać na dostawę zamówionych produktów lub zrezygnować z zamówienia. Nie ma to wpływu na dalsze roszczenia prawne klienta. W przypadku anulowania rezerwacji, wszelkie wniesione już opłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

5. Warunki płatności; Ceny

(1) Klient może skorzystać z następujących opcji płatności:

PayPal

W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: "PayPal"), zgodnie z warunkami korzystania z systemu PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full jeśli klient nie posiada konta PayPal - zgodnie z warunkami płatności bez konta PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Przedpłaty

W przypadku wyboru formy płatności przedpłata, SPRZEDAWCA w potwierdzeniu zamówienia przekaże klientowi swoje dane bankowe. Kwota z faktury ma być przelana na konto bankowe SPRZEDAWCY. Po wpłynięciu należności na rachunek bankowy SPRZEDAWCY, produkt zostanie przygotowany do wysyłki w następnym dniu roboczym.

Karta kredytowa

Jeśli jako metodę płatności wybrałeś kartę kredytową, zostaniesz poproszony o podanie instytucji kredytowej, numeru karty kredytowej, nazwiska posiadacza karty, okresu ważności oraz kodu CVC/CVV.

(2) Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny całkowite, zawierające ustawowy podatek VAT, ale powiększone o ewentualne koszty wysyłki.

6. Zachowanie własności

Produkt pozostaje własnością SPRZEDAWCY do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

7. Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin ten wynosi czternaście dni od dnia, w którym Kontrahent lub wskazana przez niego osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas poinformować, JeTaSo GmbH, Höhenweg 17, 49170 Hagen a.T.W., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. +49 (0) 5245 926 47 00, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Następstwa odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku Państwo nie zostają obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwo dowodu, że produkt został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Produkty należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz produkt przed upływem czternastu dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Klient jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości produktów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z produktami, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, cech i funkcjonowania produktów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania dla następujących umów:

  • Umowy na dostawę zapieczętowanych produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli po dostawie usunięto z nich pieczęć.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz)

Do
JeTaSo GmbH
Höhenweg 17
49170 Hagen a.T.W.
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Tel-Nr. +49 (0) 5245 926 47 00

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas na zakup następujących produktów - zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*)

Nazwa klienta (-ów)
Adres klienta (-ów)
Podpis klienta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić

8. Odpowiedzialność za wady; ograniczenie odpowiedzialności

(1) Klientowi przysługuje ustawowe prawo do odpowiedzialności za wady. W odniesieniu do odpowiedzialności za wady obowiązują przepisy ustawowe, chyba że poniższe ograniczenia odpowiedzialności za szkody stanowią inaczej.

(2) SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność - z wyjątkiem szkód na życiu, ciele i zdrowiu oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (przekazanie i przewłaszczenie produktu) - tylko za szkody, które powstały w wyniku umyślnego lub rażąco niedbałego działania SPRZEDAWCY. Dotyczy to również pośrednich szkód wynikowych, takich jak w szczególności utrata zysku.

(3) Ponadto SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za nieznacznie niedbałe naruszenie istotnych obowiązków, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie polega. W takim przypadku SPRZEDAWCA odpowiada jednak tylko za przewidywalną szkodę typową dla umowy. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie obowiązków innych niż wymienione w zdaniach poprzedzających. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, w przypadku wad powstałych po przyjęciu gwarancji jakości produktów oraz w przypadku wad ukrytych podstępnie. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

(4) O ile odpowiedzialność SPRZEDAWCY jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pomocników.

9. Obowiązujące prawo; miejsce jurysdykcji; język umowy

(1) Prawo niemieckie ma zastosowanie wyłącznie do wszelkich sporów powstałych w związku z nawiązaniem, wykonaniem lub rozliczeniem stosunku umownego pomiędzy SPRZEDAWCĄ a klientem, chyba że pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy o ochronie konsumentów kraju, w którym klient ma miejsce zamieszkania. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży produktów.

(2) Miejscem jurysdykcji i wykonania jest siedziba SPRZEDAWCY, jeżeli klientem jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego.

(3) Językiem umowy jest język niemiecki.

10. Klauzula salwatoryjna

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych OWH będą nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia OWH pozostaną ważne.

11. Informacje na temat rozstrzygania sporów

(1) Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

(2) SPRZEDAWCA będzie zawsze dążył do polubownego załatwienia wszelkich różnic zdań wynikających ze stosunku umownego. SPRZEDAWCA nie uczestniczy w postępowaniu przed państwową komisją ds. arbitrażu konsumenckiego. Środki prawne są zawsze dostępne. Zachęcamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stan Ogólnych Warunków dla Konsumentów: wrzesień 2019 r